müşteri odaklı, güvenli, akıllı, entegre çözümler....
Buradasınız: Ana Sayfa > HİZMETLERİMİZ > VERGİ İNCELEMESİ VE VERGİ DAVALARI

VERGİ İNCELEMESİ VE VERGİ DAVALARI

 

MYT olarak vergi incelemesi ve vergi davalarına ilişkin danışmanlık hizmetlerimiz;
 

• Şirket nezdinde yapılabilecek bir vergi incelemesine refakat ederek inceleme elemanının doğru bilgilenmesinin sağlanması, dolayısıyla eksik ve/veya yanlış bilgilenme nedeniyle doğabilecek aleyhteki bazı yaklaşımların inceleme sırasında ortadan kaldırılması.

• İnceleme sonucunda düzenlenecek tutanağın gözetimimizde düzenlenmesinin ve imzalanmasının sağlanması ile haksız ve hukuka aykırı sonuçlar doğurabilecek hususların tutanaklarda yer almamasının sağlanması,

• Vergi incelemesi sonunda uzlaşma talep edilmesi halinde uzlaşma toplantılarına katılarak, uzlaşma müzakerelerinin yapılması, tutanakların imzalanması,

• Bilindiği gibi vergi bir uzmanlık işi olup, konunun uzmanlarca savunulması gerekmektedir. Bu çerçevede herhangi bir vergi inceleme raporuna veya vergi idaresinin bir tasarrufuna dayanan vergi tarhiyatı ile ilgili danışmanlık hizmetleri verilmesi.

Şirketler her ne kadar mali mevzuat hükümlerine uygun davranmayı kendileri açısından hedef seçseler dahi vergi mevzuatının karmaşık bir yapıya sahip olması yüzünden yapılan incelemelerde işlemin vergi kanunlarına uygun olmadığı yönünde eleştirilere maruz kalınmakta ve şirket adına ilave vergi ve ceza içeren inceleme raporları düzenlenebilmektedir. Bu tür işlemlerin konusunda uzman kişiler tarafından savunulması gerekmektedir.

MYT olarak; vergi uyuşmazlıklarında, konunun inceleme aşamasından, yargı organlarına intikal ettirilerek sonuçlandırılmasına kadar tüm aşamalarında gerekli müşavirlik hizmetleri sunmaktadır.
 

Uzmanlık Alanlarımız

• Vergi Mevzuatı
• Kambiyo Mevzuatı
• Yabancı Sermaye Mevzuatı
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
• Teşvik Mevzuatı
• Serbest Bölgeler Mevzuatı
• Diğer Mali Mevzuat

 

Vergi Davalarında Sunduğumuz Hizmetler

• Dava Konusu Edilecek Olayın Tüm Yönleriyle İncelenmesi ve Danışmanlık hizmeti verilmesi.

 

Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

• Temel Türk Vergi Kanunlarına  (Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu vb.) ilişkin genel bilgilendirme ve danışmanlık

• Mali mevzuatta meydana gelen değişikliklerin vergi sirkülerlerimiz yoluyla açıklanması dışında, her şirketin faaliyetlerine özgü olabilecek özellikli çözüm gerektiren durumlarda teknik bilgilendirme ve danışmanlık

• Yapılan sözleşmelerin (lisans, royalti, teknik servis, gider paylaşımı, bayilik sözleşmeleri, hisse devir sözleşmeleri vb.) vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirmesi

• Vergi İdaresinden gelen bilgi isteme yazısı, ihbarname vb. resmî yazıları usulüne uygun cevaplandırma ve izlenecek yolların belirlenmesinde teknik destek ve danışmanlık

• Şirketlerin borçlanma politikalarının vergisel boyutunun analiz ve değerlendirmesi

• İlgili durumlarda Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Vergi Mevzuatı ilişkilerinin değerlendirilmesi ve mevzuatlar arası uyumun sağlanması için danışmanlık

• Tereddüde düşülen durumlarda Vergi İdaresinden yazılı izahat (mukteza/özelge) talebinde bulunmada teknik destek ve danışmanlık

• Yerel şirketler tarafından yabancı kurumlardan alınan muhtelif hizmetlerin, gayrimaddi hak bedellerinin vergilendirilmesi

• “Finansal Kiralama”, “Yap-İşlet-Devret”, “Yap-İşlet”, “İşletme Hakkı Devri” gibi finansman modellerinin vergisel analizi ve değerlendirmesi.