müşteri odaklı, güvenli, akıllı, entegre çözümler....
Buradasınız: Ana Sayfa > PRATİK BİLGİLER

PRATİK BİLGİLER

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları

4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunda Yer Alan İdari Para Cezaları

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI CEZA MİKTARI 2012
(TL)
CEZA MİKTARI 2013
(TL)
CEZA MİKTARI 2014
(TL)
CEZA MİKTARI 2015
(TL)
CEZA MİKTARI 2016
(TL)
CEZA MİKTARI 2017
(TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 6.795 7.325 7.612 8.381 8.848 9.186
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 679 731 759 835 881 914
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 2.717 2.928 3.043 3.350 3.536 3.671
4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 339 365 379 417 440 519

 

2017 Yılı 5510 Sayılı Kanun İdari Para Cezaları

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

2017

Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,

her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,

her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında

8.887,50
İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere:  
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için

aylık asgari ücretin üç katı tutarında (*)

5.332,50
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için

aylık asgari ücretin iki katı tutarında (*)

3.555,00
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için

aylık asgari ücret tutarında(*)

1.777,50
Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için:  
— Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere,

belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında

355,50
— Belgenin ek olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında

222,19
— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888,75
— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde:  
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için

aylık asgari ücretin oniki katı tutarında

21.330,00
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için

aylık asgari ücretin altı katı tutarında

10.665,00
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için

aylık asgari ücretin üç katı tutarında

5.332,50
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılmasıhalinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için:  
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,asgari ücretin oniki katını aşmamak üzere

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888,75
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için, asgari ücretin altı katını aşmamak üzere

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888,75
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için, asgari ücretin üç katını aşmamak üzere

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888,75
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde,

aylık asgari ücretin oniki katı tutarında

21.330,00
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888,75
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın:  
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,

aylık asgari ücretin oniki katı tutarında

21.330,00
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,

aylık asgari ücretin altı katı tutarında

10.665,00
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,

aylık asgari ücretin üç katı tutarında

5.332,50
Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00
Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50
Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine,

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50
Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine,

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50
İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyenkamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara,

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara,sigortalı başına aylık

asgari ücretin onda biri tutarında (*)

177,75
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına, her bir bildirim yükümlülüğü için

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50
Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine, her bir bildirim yükümlülüğü için

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.777,50
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,

aylık asgari ücretin beş katı tutarında

8.887,50
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,

aylık asgari ücretin on katı tutarında

17.775,00
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,

aylık asgari ücretin beş katı tutarında

8.887,50
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.555,00
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına

aylık asgari ücretin onda biri tutarında

177,75
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888.75
4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için

aylık asgari ücretin onda biri tutarında (*)

177,75
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

888.75
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde,

her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında

1.777,50
n) (Ek: 15/7/2016-6728/51 md.) Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına

asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır

177,75
(*) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranında uygulanır.

 

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İdari Para Cezaları (2017Yılı)

6331 sayılı Kanunun 24. maddesi gereğince 4857 Sayılı İş Kanunu‘na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasındaki “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz” hükmü gereğince 1 TL’nin küsuru dikkate alınmamıştır.

2016 Yılı İdari Para Cezaları İçin Tıklayın

Aile ve Çocuk Yardımları (Muafiyetler)

SGK Çocuk Yardımı İstisna Tutarı = 35,55 (1 Çocuk İçin)

(SGK’da 2 Çocuğa Kadar İstisna Uygulanır)

SGK Aile Yardımı İstisna Tutarı = 177,75

GV Çocuk Yardımı İstisnası ( 0-6 Yaş Grubu) = 48,02

(1 Çocuk 500 x 0,096058)

GV Çocuk Yardımı İstisnası (6 Yaş Üzeri) = 24,01

(1 Çocuk 250 x 0,096058)

(GV Yardımı İstisnasında  Çocuk Sınırı Yoktur)

Amortismanlar

VUK, 330, 339, 365, 389, 399 Sayılı Tebliğler Birleştirilmiş Halde Tıklayınız

 

Arızi Kazançlara İlişkin İstisna (GVK Md. 82)

193 Sayılı Kanunun 82 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı  24.000

(GVK Tebliği Seri No: 296)

2017 Asgari Geçim İndirimi

Asgari Geçim İndirimi Tutarları Tıklayınız

 

2017 Asgari Ücret

6 Yaşından Büyükler için (01.01.2017 – 31.12.2017) 1.777,50

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 2016/1

Bankaların Karşılıksız Çeklerde Ödeme Yükümlülüğü Tutarı

2017 Yılı TCMB Tebliği İçin Tıklayınız

 

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri

Beyanname Verme ve Ödeme Süreleri Tıklayınız

 

Bilanço Hesabı Esasına Göre Defter Tutma Hadleri (VUK Mükerrer MD. 177 )

1-Yıllık

– Alış Tutarı 170.000. TL

– Satış Tutarı 230.000. TL

2-Yıllık Gayri Safi İş Hasılatı 90.000. TL

3-İş Hasılatının Beş Katı İle Yıllık Satış Tutarının Toplamı 170.000. TL

Bilgi Vermekten Çekinenler İle 256, 257 ve Mükerrer 257 nci Madde Hükmüne Uymayanlar İçin Ceza Tutarları (VUK)

1 – Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1400,00
2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 700,00
3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 350,00
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000,00

 

Doğum Yardımı

7 Nisan 2015 tarihli ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 16’ncı maddesi ile 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde.

Doğum  Yardımı

1 Çocuk İse 300,00
2 Çocuk İse 400,00
3 Çocuk İse 600,00

 

Emlak Vergisi Oranları

EMLAK VERGİSİ ORANLARI

3030 Sayılı Kanunun uygulandığı büyükşehir belediyesi sınırları ve mücavir alanlar  için

 Normal Oranlar
Binalarda (meskenlerde) Binde 2 Binde 1
Binalarda (diğerlerinde) Binde 4 Binde 2
Arsalarda  Binde 6 Binde 3
Arazilerde  Binde 2 Binde 1

 

Emzirme Ödeneği

01.01.2017 – 31.12.2017 133,00
01.01.2016 – 31.12.2016 122,00
01.01.2015 – 31.12.2015 112,00
01.01.2014 – 31.12.2014 103,00
01.01.2013 – 31.12.2013 94,00
01.01.2012 – 31.12.2012 89,00
01.01.2011 – 31.12.2011 80,00
01.01.2010 – 31.12.2010 75,00
01.01.2009 – 31.12.2009 70,00

 

Fatura ve Benzeri Evrak Verilmemesi ve Alınmaması ile Diğer Şekil Usul Hükümlerine Uyulmaması

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 210.TL

-Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 110.000. TL

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi, kullanılmaması veya bulundurulmaması 210. TL

-Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 11.000.TL

-Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 110.000.TL

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 210. TL

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.000. TL

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara 260. TL

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 800. TL

-Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 160.000. TL

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.100. TL

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 800. TL

Gelir Vergisi Tarifesi

93 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27
70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, fazlası % 35

(GVK Tebliği Seri No:296)

Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler)

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2017 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

13.000 TL’ye kadar % 15
30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası % 20
110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, fazlası % 27
110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL, fazlası % 35

(GVK Tebliği Seri No:296)

Harcırah Tutarları ve Gelir Vergisi İstisnaları

I-Vergiden İstisna yurtiçi harcırah tutarları

01/01/2017-30/06 /2017 TARİHLERİ ARASI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA YURTİÇİ HARCIRAH TUTARLARI
Gündeliklerin Tekabül Ettiği Brüt Aylık Tutarı (TL) Vergiden İstisna Gündelik Tutarı (TL)
2.416,15 TL ve fazlası 57,50
2.398,86 – 2.416,14 TL arası 48,25
2.187,53 – 2.398,85 TL arası 45,00
1.918,57 – 2.187,52 TL arası 42,50
1.591,49 – 1.918,56 TL arası 37,25
1.591,48 TL ve daha azı 36,25

II-Vergiden İstisna yurtdışı harcırah tutarları için Tıklayınız

İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve BES Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sig. P. ve BES Katkı Payları SGK Muafiyeti

İşveren Uygulama Tebliği

7.7.4- İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları

Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, “… işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.” denilmektedir.

Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir.

Özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverenlerce yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 30 = İstisna Tutarı,

Özel Sağlık Sigortası Primi + Bireysel Emeklilik Katkı Payı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Tutarı,

Formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Örnek – 2012/ Nisan ayında (A) sigortalısı için işverence brüt 200,00 TL özel sağlık sigortası primi ve brüt 100,00 TL bireysel emeklilik katkı payı ödendiği varsayıldığında, bu tarihte yürürlükte bulunan asgari ücret de 886,50 TL olduğundan,

886,50 X % 30 = 265,95 TL istisna tutarı,

200,00 TL + 100,00 TL = 300, 00 TL

300,00 TL – 265,95 TL = 34,05 TL 2012/Nisan ayının prime esas kazancına dahil edilecektir.

Buna karşın, sigortalının özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payının ödendiği aydaki prime esas kazancının, 82 inci maddeye istinaden belirlenen prime esas kazanç üst sınırının üzerinde olması halinde, söz konusu özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları takip eden iki ayda üst sınır aşılmamak kaydıyla sigortalının prime esas kazancına dahil edilecektir.

Sigortalı adına işveren tarafından yalnızca özel sağlık sigortası primi veya yalnızca bireysel emeklilik katkı payı ödenmiş olması durumunda ise, prime esas kazanca dahil edilecek tutar, ödenen özel sağlık sigortası primi veya bireysel emeklilik katkı payı üzerinden %30 oranındaki istisna tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Kısmi KDV Tevkifat Oranları

İşlemin Nevi Tevkifat Yapacak Olanlar Eski Tevkifat Oranı 1 Mayıs 2012’den sonra 1 Mayıs 2014’den sonra
Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri *Belirlenmiş Alıcılar 1/6 2/10 2/10
Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler *Belirlenmiş Alıcılar 1/6 9/10 9/10
Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım Hizmetleri *Belirlenmiş Alıcılar 1/3 5/10 5/10
Yemek servi ve organizasyon hizmetleri *Belirlenmiş Alıcılar 5/10 5/10 5/10
İşgücü temin hizmetleri (özel güvenlik ve koruma hizmetleri dahil) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 9/10 9/10
Yapı denetim hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/10 9/10 9/10
Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/10 5/10 5/10
Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri (Yeni) KDV Mükellefleri ———- 9/10 9/10
Spor kulüplerinin yayın, reklâm ve isim hakkı gelirlerine konu İşlemleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar Tamamı 9/10 9/10
Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 5/10 7/10 7/10
Servis taşımacılığı hizmeti (Yeni) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar ————- 5/10 5/10
Her türlü baskı ve basım hizmetleri (Yeni) (4) *Belirlenmiş Alıcılar ———– 5/10 5/10
Külçe Metal Teslimleri Hurdadan elde edilenler dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko külçe teslimleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 7/10 7/10
Bakır Çinko ve Alüminyum Ürünlerinin Teslimi İlk üretici ithalatçı teslimi hariç KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 7/10 5/10
Hurda ve Atık Teslimi(İstisnadan vazgeçilmesi halinde) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 9/10 5/10
Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 9/10 9/10
Pamuk,Tiftik,yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar 9/10 9/10 9/10
Ağaç ve orman ürünleri teslimi (Yeni) KDV Mükellefleri ve Belirlenmiş Alıcılar ———– 9/10 5/10

 

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 47) 2017

 

Sigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tablosu

igorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tablosu

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1. fıkrası (a ) ve (b) Bentleri Tıklayınız

 

SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi

SM, SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi

2017 Yılı SMMM Asgari Ücret Tarifesi Tıklayınız

 

Usulsüzlük Cezaları (VUK Md. 352)

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları (Kanuna bağlı cetvel)

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri 130. TL

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 80.TL

3 – İkinci sınıf tüccarlar 40.TL

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 19. TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 11. TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 5. TL

II. nci Derece Usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri 70. TL

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 40.TL

3 – İkinci sınıf tüccarlar 19.TL

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 11. TL

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5. TL

6- Gelir vergisinden muaf esnaf 2,80. TL

(VUK Tebliği Seri No: 476)

Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Miktarları ( V. İ.V.K. MAD: 4-b,d,e)

1/1/2017 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

– Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176.600. TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 353.417. TL),

– İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.068. TL,

– Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4.068. TL

1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız İntikallerde
İlk                            210.000 TL için 1 10
Sonra gelen             500.000 TL için 3 15
Sonra gelen          1.110.000 TL için 5 20
Sonra gelen          2.000.000 TL için 7 25
Matrahın              3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

(Veraset ve İntikal Vergisi Tebliği Seri No:48)

Yurt Dışı Çıkış Yasağı Haddi ( Sınırı )

Kanun No. 5766
Kabul Tarihi: 4/6/2008

MADDE 5 – 6183 sayılı Kanuna 36 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 36/A maddesi eklenmiştir.

“Yurt dışı çıkış tahdidi:

MADDE 36/A – Devlete ait olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen ya da bu Kanun hükümleri uyarınca hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurt dışına çıkışı, alacaklı tahsil dairesinin talebi halinde ilgili makamlarca engellenir.

Yurt dışı çıkış tahdidi, yüzbinYeni Türk Lirası ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanır. Bakanlar Kurulu, bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutarına getirmeye yetkilidir.

Amme alacağına karşılık teminat alınması, alacağın tecil edilmesi, borçlunun aciz halinin tespit edilmesi, yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya takibin kanunen durdurulması gereken diğer hallerde yurt dışı çıkış tahdidi, alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca kaldırılır.

Amme borçlusu hakkında uygulanan yurt dışı çıkış tahdidi, hastalık, iş bağlantısı gibi hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ve bildirimi üzerine ilgili makamlar tarafından kaldırılır. Bu fıkraya göre yurt dışı çıkış tahdidinin kaldırılmış olması yeniden tatbikine mani değildir.

Amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve bu Kanuna göre amme borçlusu sayılan kişiler hakkında da bu maddede yer alan esaslara göre yurt dışı çıkış tahdidi uygulanır.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Zorunlu BES

a) Çalışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2017 tarihinden itibaren,

b) Çalışan sayısı ikiyüzelli ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/4/2017 tarihinden itibaren,

c) Çalışan sayısı yüz ve üzerinde ancak ikiyüzelliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2017 tarihinden itibaren,

ç) Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2018 tarihinden itibaren,

d) Çalışan sayısı on ve üzerinde ancak elliden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/7/2018 tarihinden itibaren,

e) Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak ondan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/1/2019 tarihinden itibaren,

bu Yönetmelik kapsamında otomatik olarak emeklilik planına dahil edilir.

Kesinti Oranı 

Prime Esas Kazancın

veya

Emeklilik Keseneğine

Esas Aylığın Yüzde 3

BKK 2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik